A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Protest

Protest od decyzji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” może być wniesiony przez Wnioskodawcę w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie:
 1. nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej
 2. uznawanie operacji za niezgodną z LSR
 3. oceniono operację jako niezgodną z Programem, w ramach którego planowane jest finansowanie operacji
 4. nie uzyskała minimalnej liczby punktów przewidzianej dla operacji
 5. nie zmieszczenia się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
 6. Rada LGD „BnP” ustaliła kwotę wsparcia niższą niż wnioskowana kwota.
ZASADY WNOSZENIA PROTESTU:
 1. Protest jest wnoszony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” do Zarządu Województwa Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny zgodności z LSR lub wyniku wyboru i rozpatrywany jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 2. Protest można złożyć na podstawie Wzór protestu (WERSJA PDF).)/ Wzór protestu (WERSJA WORD) - wersje obowiązujące od 12.01.2018 roku
 3. Protest jest niezwłocznie przekazywany do Zarządu Województwa Podlaskiego wraz z informacją o wpłynięciu protestu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.
 4. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, do chwili weryfikacji dokonanej przez siebie oceny i wyboru operacji do finansowania Wynioskodawca może w ciągu 7 dni uzupełnić lub poprawić w nim oczywiste omyłki, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
 5. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.:
  • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu
  • oznaczenie wnioskodawcy
  • numer wniosku o dofinansowanie projektu
  • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
 6. Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD „BnP”) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla Zarządu Województwa Podlaskiego).
 7. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.
 8. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

 

Dodano: 07.10.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3888 razy.
Hosting: pvi.pl