A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie

Ogłoszenie 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
w ramach projektu grantowego
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”
NABÓR Nr 1/2019/G
 
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU GRANTOWEGO
Zachowanie dziedzictwa lokalnego
(zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588)
 
ZADANIA I CELE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO
Inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne, w tym wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne oraz inwestycyjne (np. renowacja, remont z modernizacją, zakup wyposażenia) upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”
 
Cel ogólny 1 Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD
Cel szczegółowy 1.3.  Zwiększenie aktywności mieszkańców LGD poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
Przedsięwzięcie 1.3.2. Zachowanie dziedzictwa obszaru
 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantu
Termin, od którego można składać wnioski: 23.04.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 07.05.2019 r.
w godzinach 7.30-15.30
 
 
II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
 
 
III. Sposób składania wniosków o powierzenie grantu
 1. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” zwaną dalej „LGD”, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
 2. Wniosek o powierzenie grantu ze wszystkimi wymaganymi w ramach naboru załącznikami przygotowuje Grantobiorca, na wzorze udostępnionym przez LGD na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.
 3. Wniosek o powierzenie grantu opatrzony podpisami Grantobiorcy lub osób reprezentujących składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym: CD lub DVD.
 4. Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o powierzenie grantu, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o powierzenie grantu załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 5. Pracownik LGD nadaje każdemu wnioskowi o powierzenie grantu indywidualne  oznaczenie  (znak sprawy/numer wniosku) i wpisuje je na wniosku w odpowiednim polu.
 6. Termin złożenia wniosku o powierzenie grantu uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków o powierzenie grantu.
 7. W przypadku wystąpienia kopii dokumentów dołącza się je w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.
 9. Wniosek o powierzenie grantu powinien być kompletny i przygotowany starannie. Wszystkie punkty powinny być wypełnione (jeśli nie zaznaczono inaczej).

 

IV. Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia

 1. Limit środków w ramach ogłoszonego naboru: 300 000,00 zł
 2. Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi od 5 000 zł do 40 000,00 zł
 3. W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest w wysokości nie większej niż 95% kosztów kwalifikowalnych.
 4. Wkład własny Grantobiorcy może zostać wniesiony wyłącznie w formie finansowej do zadania realizowanego w ramach projektu grantowego.
 5. Wysokość limitu na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD wynosi maksymalnie 100 tys. zł.
 6. Grant jest wypłacany w formie prefinansowania.
 7. Koszty, które mogą stanowić podstawę wyliczenia kwoty grantu, określa §17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 8. Informacje na temat terminów i zasad wypłat kosztów na realizację zadania są zawarte w Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.
 9. Informujemy, iż ostateczna kwota przyznanych grantów zostanie ustalona dopiero po dokonaniu wyboru przez LGD zadań do realizacji w ramach projektu grantowego i zawarciu z Zarządem Województwa umowy o przyznaniu pomocy na realizacji projektu grantowego.

 

V.Warunki udzielenia wsparcia

 1. Grantobiorcy
O pomoc mogą ubiegać się:
- organizacje pozarządowe,
- KGW rejestrowe
- Parafie
 
Pomoc przyznaje się jeżeli:
 1. obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
 2. grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
Dany podmiot może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.
 
2. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego, w szczególności:
 • renowacja zabytkowych obiektów celem ocalenia pamięci o dziedzictwie obszaru,
 • publikacje nt. historii, atrakcji, zabytków, dziedzictwa obszaru,
 • doposażenie podmiotów (Miejskich/ Gminnych Ośrodków Kultury, Stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych i innych organizacji działających w sferze kultury), m.in. poprzez zakup strojów i wyposażenia dla tych podmiotów,
 • działania informacyjno-promocyjne nt. dziedzictwa regionu.

3. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach realizowanego grantu planuje się realizację następujących wskaźników produktu:
 • Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (w łącznej liczbie: 1 sztuka)
 • Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR (w łącznej liczbie: 7 sztuk)
 
Grantobiorca na etapie konstruowania wniosku o powierzenie grantu powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla danego grantu.
 
 
4. Termin realizacji zadań przez Grantobiorców
 
Zadanie w ramach grantu musi być realizowane w jednym etapie. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania, w tym poniesienie przez Grantobiorcę kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu oraz złożenie wniosku o rozliczenie grantu po zrealizowaniu całego zadania, nastąpi w maksymalnym terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

5. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w pkt. V.1,  
 
jeżeli:
 1. Koszty kwalifikowalne zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych z wyjątkiem przyznawania grantu na zadanie realizowane organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
 2. Podmiot ten wykaże, że:
 1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 3. Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

3. Grantobiorca posiada środki techniczne (m.in. pomieszczenia, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędne do realizacji zadania w ramach projektu grantowego.

 
6. Warunki wyboru Grantobiorców
 
6.1. Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).
 
6.2. Zadanie musi być zgodne z LSR, w tym:
 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oraz jest zgodne z celami projektu grantowego;
 2. jest zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja projektu grantowego, z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację którego może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 3. jest zgodne z zakresem tematycznym, o którym mowa  w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów;
 4. jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu.
 5. Zadanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznane za spełniające lokalne kryteria wyboru (10,00 pkt) to znaczy 40% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (25 pkt).
 6. Na podstawie wyników wyboru Grantobiorców, tworzona jest lista przyznanych grantów ustalająca ich kolejność według liczby przyznanych punktów.
 7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście przyznanych grantów decyduje:
 1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez Grantobiorców w stosunku do wysokości kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
 2. wykorzystanie lokalnych zasobów, zgodnie z zasadą: „im więcej lokalnych zasobów wykorzystuje Grantobiorca tym wyższe miejsce na liście”.
 3. przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”.

VI. Kryteria wyboru Grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się w załączniku nr 1 do dokumentu pt. Kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, (które stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów) udostępnionego na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”:
http://www.bramanapodlasie.pl
 
 
VII. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:
 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 2. Oświadczenie do LGD - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik)
 3. Zgoda właściciela nieruchomości na realizację inwestycji (pobierz plik)

VIII. Pozostałe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się  Grantobiorca:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” (link)
 2. Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych (link)
 3. Karta oceny wniosku i wyboru Grantobiorców do realizacji zadań (pobierz plik)
 4. Kryteria wyboru Grantobiorców (pobierz plik)
 5. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”(link);
 6. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami (pobierz plik)
 7. Wniosek o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego (pobierz plik)
 8. Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania (pobierz plik)
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w dz. 19.2- ogólne (pobierz plik)
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w dz. 19.2- uczestnik szkolenia (pobierz plik)

IX. Inne ważne informacje

 1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu lub wniosku na projekt grantowy zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru Grantobiorców do realizacji zadań lub ustalenia kwoty grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie, trybie oraz formie wskazanej w Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych.
 2. Dokumentacja konkursowa a także Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu grantowego oraz wzór umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie internetowej www.bramanapodlasie.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.
 3. Informacje o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu są zawarte w §14 Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych.
 4. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o powierzenie grantu – zasady składania odwołania opisane są w § 28 Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych.
 5. Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących naboru informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”:
ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. 85 275 26 27 w. 415,
e-mail: Turn on Javascript!Turn on Javascript!

Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
 • strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”: www.bramanapodlasie.pl 
 • bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”:
  ul. Mickiewicza 1 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
  budynek Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, pok. 38-40
Dodano: 05.04.2019
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3216 razy.
Hosting: pvi.pl