A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie

Ogłoszenie
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 11/2020
 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 
CEL OGÓLNY 1.: Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD 
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1.: Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3.: Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
 
na projekty z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego)
 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-034/20
 
I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 9.06.2020 - godz. 8.00
Termin, do którego można składać wnioski – 15.06.2020 - godz. 15.00
 

II. Miejsce składania wniosków:

Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura, w dniach trwania naboru pod adresem:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
 
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z załącznikami.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik XML) składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR)), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html .
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień ogłaszania naboru wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!
 
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie”  z siedzibą ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie:
- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna (xml) i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
- 3 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- 3 egzemplarzy wersji nagranej na nośniku elektronicznym CD/DVD wniosku o dofinansowanie (pdf i/lub xml), wraz z następującymi załącznikami:
   - Analiza Wykonalności Projektu / Studium Wykonalności w formacie pdf;
   - uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).
 
Na kompletny wniosek o dofinansowanie składa się:
- formularz wniosku wygenerowany z systemu GWA2014, podpisany przez osobę/y upoważnioną/e
- studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji papierowej podpisane przez osobę/y upoważnioną/e;
- studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji elektronicznej w formacie pdf;
- model finansowy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e;
- model finansowy w wersji elektronicznej w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls);
- komplet innych wymaganych załączników do wniosku. zgodne z instrukcją wypełnienia wniosku.
 
Wniosek (w formacie xml) wraz z załącznikami musi być nagrany na nośniku elektronicznym (CD/DVD) – wymagane załączniki w formie elektronicznej to Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności Projektu (pdf) oraz uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xlm).
 
IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 
V. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji
 
Kto może złożyć wniosek?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.
 
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 z póź.zm.).
 
Obszar działania Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: gmina Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew, Ciechanowiec, Klukowo, Rudka, Brańsk, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, miasto Brańsk, miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Zambrów.
 
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
 • 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 10. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.
 
Wychowanie przedszkolne należy rozumieć zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 ustawy z dnia 7 wrześnie 1991 roku o systemie oświaty oraz, że inwestycje są możliwe wówczas, gdy interwencja EFS (Działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie. Inwestycje w zakresie EFRR mają stanowić jedynie element uzupełniający interwencję EFS.
 
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
- utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 
Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków.
Należy zwrócić uwagę na kwestie diagnozy potrzeb i deficytów, trendów demograficznych.
 
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w lokalne kryteria, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
 
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % punktów z maksymalnej liczby punktów wynoszącej 7,60 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja wynosi 19,00 pkt.
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
 

VI. Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 087 346,96 zł
 
Inne limity:
 1. projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
 2. projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 
5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 
VIII. Inne ważne informacje:
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia);
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
 4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
Link
 
Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska - tel: 86 275 26 27, wew. 414, e-mail: Turn on Javascript!
Dodano: 22.05.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2909 razy.
Hosting: pvi.pl