A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze wniosków

 Ogłoszenie o naborze wniosków
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 2/2022
 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 
CEL OGÓLNY 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru 
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
 
na projekty z zakresu
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 11. Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
 
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
Numer naboru w GWA: GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-030/21
 
I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski – 31.12.2021 - godz. 8.00
Termin, do którego można składać wnioski – 10.01.2022 - godz. 15.00
 
II. Miejsce składania wniosków:
Dokumenty należy złożyć osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w siedzibie Biura, w dniach trwania naboru pod adresem:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie
 
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
Wybór operacji do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z załącznikami.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik XML) składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR)), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień ogłaszania naboru wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!
 
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” z siedzibą ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie:
- 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 oryginały i kopia lub 3 oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna (xml) i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
- 3 egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
- 3 egzemplarzy wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. CD/DVD wniosku o dofinansowanie (pdf i/lub xml), wraz z następującymi załącznikami:
- Analiza Wykonalności Projektu / Studium Wykonalności w formacie pdf;
- uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).
 
Na kompletny wniosek o dofinansowanie składa się:
- formularz wniosku wygenerowany z systemu GWA2014, podpisany przez osobę/y upoważnioną/e
- studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji papierowej podpisane przez osobę/y upoważnioną/e;
- studium wykonalności/analiza wykonalności projektu w wersji elektronicznej w formacie pdf;
- model finansowy w wersji papierowej podpisany przez osobę/y upoważnioną/e;
- model finansowy w wersji elektronicznej w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls);
- komplet innych wymaganych załączników do wniosku. zgodne z instrukcją wypełnienia wniosku.
 
Wniosek (w formacie xml) wraz z załącznikami musi być nagrany na nośniku elektronicznym (CD/DVD) – wymagane załączniki w formie elektronicznej to Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności Projektu (pdf) oraz uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xlm).
 
IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 
V. Warunki udzielenia wsparcia:
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu 11. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Kto może złożyć wniosek?
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki-Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.
 
Typ wnioskodawcy:
- jednostki samorządu terytorialnego tworzące LGD oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 
Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:
- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
-  art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu 11. Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).
 
Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące:
- wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montażu nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną
- wsparcia elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.
 
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w lokalne kryteria, zawarte w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
 
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % punktów z maksymalnej liczby punktów wynoszącej 7,60 pkt.  Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja wynosi 19,00 pkt.
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
 
VI. Finanse:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
a) Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
b) Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
- w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
- projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - nie określono
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 85 303,46 zł
 
Inne limity:
1. projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
2. projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
 
VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 
VIII. Inne ważne informacje:
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych (załącznik nr 7 do Ogłoszenia);
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).
4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
5. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.
 
Link
 
Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Kontakt bezpośredni: Katarzyna Śniecińska – tel. 504 056 009, 86 275 26 27, wew. 414, e-mail: Turn on Javascript!
 
 
Dodano: 14.12.2021
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2173 razy.
Hosting: pvi.pl