A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD


NABÓR nr 4/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Cel ogólny III Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 3.2.2.Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne
na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: 29 maja 2017r. od godz. 07.30
Termin, do którego można składać wnioski: 14 czerwca 2017r. do godz. 15.00

II. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22)

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek wraz załącznikami składa się w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej dołączając wersję elektroniczną wniosku na płycie CD bezpośrednio do biura Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej / zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym skoroszycie / segregatorze.
 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
Złożenie wniosku w biurze potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę przyjętych wraz z wnioskiem załączników oraz opatrzone jest pieczęcią i podpisane przez pracownika Biura LGD „BnP”.
 
O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia LGD „BnP”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli data i godzina wpisana przez pracownika Biura LGD „BnP” nie jest wcześniejsza niż dzień i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków. Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.

Dokumenty należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30 (UWAGA: w dniu zakończenia naboru wnioski przyjmowane są do godziny 15.00)
 
IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
  • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
  • do 70 % - kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.
V. Warunki udzielenia wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Zakres tematyczny operacji – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Przedmiotem naboru są operacje o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).
 
Realizowane operacje muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, zgodne z Celem ogólnym III. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru, Celem szczegółowym 3.2 Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD, Przedsięwzięciem 3.2.2 Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
4. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1-3 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
5. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
6. O pomoc może ubiegać się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt. 1.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:
1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r.;
3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013
5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
6. podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
8. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

Operacja:
Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Koszty kwalifikowalne:
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1. ogólne, o których mowa w 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
1. poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1.01.2014 r.
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 60% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
 
Maksymalna liczba punktów – 22,00; Minimalna liczba punktów – 13,20
 
Kryteria wyboru operacji znajdują się w Załączniku do ogłoszenia. Do pobrania: Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna
2) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna
3) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna
- o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Finanse
Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000,00 zł.
Limit wnioskodawcy: Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1 241 362,99 zł.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”
 
Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: www.bramanapodlasie.pl
Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: ul. Ludowa 15, 18 -200 Wysokie Mazowieckie

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD „Brama na Podlasie”, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Niezbędne dokumenty:
1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (.excel + .pdf) + Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa + zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis + Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przestawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
4. Wzór umowy o przyznanie pomocy (pdf.) + Załączniki:
a) Załącznik 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
b) Załącznik 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
c) Załącznik 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów zamówień publicznych
d) Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
5. Formularz wniosku o płatność (.excel + .pdf) + Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
6. Oświadczenie do Stowarzyszenia LGD „BnP” /zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ (.word) - obowiązkowo
7. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
8. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
9. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
10. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”

VIII. Inne ważne informacje
Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa „Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych” (zmiana z 07.10.2016) w rozdziale „Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia” (str. 22-23).

Wycofanie wniosku
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia Stowarzyszenia LGD „BnP” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akry i dokumenty programowe:
1. Ustawa o RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378. z późn. zm.)
2. Ustawa o EFRROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie w sprawie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z póź. zmianami - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz.U.2016.11390)
4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
5. Rozporządzenia 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
6. Rozporządzenie nr 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
7. Wytyczne nr 2/1/16 z dnia 30 sierpnia 2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
8. Rozporządzenia 651/2014 - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz.106).
 
Przydatne linki:
 
Pytania i odpowiedzi
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”:
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 21 i 22
tel.: 86 275 25 92, wew. 38 i 39, e-mail: Turn on Javascript!
Dodano: 12.05.2017
powrót

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

POLECANE STRONY

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 900 razy.
Hosting: pvi.pl