A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie

Ogłoszenie
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 6/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 
Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/20
 
CEL OGÓLNY I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 
z zakresu typu projektu nr 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny
Działanie 9.1.Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
 

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 6.03.2020r od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 16.03.2020r   23.03.2020r do godziny 15.00
(wersję papierową do siedziby LGD można złożyć do dnia 16.03.2020r. 23.03.2020r. do godziny 15.30)
(aktualizacja terminu zakończenia naboru dokonana w dn. 11 marca 2020 po wyrażeniu zgody przez SW)
 

II. Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
(budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 40)
 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż 2.1.5., która jest dostępna na stronie:
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: Turn on Javascript!.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 
Dodatkowo beneficjent składa do siedziby LGD „Brama na Podlasie”:
- 2 egzemplarze wniosku w wersji papierowej (1 oryginał i 1 kopia lub 2 oryginały) wraz z potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
- 1 egzemplarz wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), nagranego na nośnikach elektronicznych (CD/ DVD);
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 4 do ogłoszenia);
Wnioski, które wpłyną po terminie o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.
 

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
 

V. Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny: I Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD, cel szczegółowy: 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD, przedsięwzięcie 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, typ projektu nr. 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 
We wniosku o dofinansowanie powinna zostać zawarta jednoznaczna informacja, że Beneficjent jest lub będzie organem prowadzącym wszystkich ośrodków, z których dzieci i/lub nauczyciele są objęci wsparciem.
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:
 
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:
 • Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno - przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[2], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 
Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny być zgodne z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze) wedle, których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 18 pkt
Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 7,2 pkt
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument: warunki udzielenia wsparcia załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
 

VI. Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru  wynosi 251 090,45 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.
 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - aktualne - obowiązujące od dn. 12 marca 2020                                                                                                            Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD - nieaktualne - obowiązujące do dn. 11 marca 2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
 4. Wzór oświadczenia do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”
 5. Lokalne kryteria wyboru operacji
 6. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
 8. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- aktualny do dnia 17-03-2020                                                                                                                                                Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD- aktualny od dnia 18-03-2020
 9. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 10. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
 11. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 12. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 13. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 14. Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
 15. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 16. Szczegółowe wytyczne dla typu 4
 17. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
 18. Przykładowy katalog wskaźników i dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej
 
Nabór organizowany jest w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz dokumenty Lokalnej Grupy Działania.
 

VIII. Inne ważne informacje

 
Miejsce udostępnienia dokumentacji
Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:
 • w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”: Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1A
 • na stronie: bramanapodlasie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 
W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych stanowiącym załącznik nr 16 do ogłoszenia, a także w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 
Przydatne Linki:
W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą w siedzibie, telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
Koordynator ds. wdrażania EFS
Magdalena Mickiewicz- Kulesza, tel: 86 275 26 27 wew. 415, 786867101
W siedzibie przy ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
e-mail: Turn on Javascript! lub Turn on Javascript! (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

 

[1]  Dotyczy operacji własnych LGD, projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11.

[2] Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) - podmiot wskazany w art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe..

Dodano: 20.02.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 1945 razy.
Hosting: pvi.pl