A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 6/2021
 
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
 
Cel ogólny III Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne
na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
I. Termin składania wniosków
 
Termin, od którego można składać wnioski: 01. sierpnia 2021 od godziny 7.30
Termin, do którego można składać wnioski: 14. sierpnia 2021 do godziny 15.30
 
II. Miejsce składania wniosków
 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Mickiewicza 1a,
18-200 Wysokie Mazowieckie
(budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 38 lub 40)
 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  1. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną, lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust.1 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Zaleca się złożenie wniosku wraz z załącznikami w zwartej / zszytej formie oraz złożenie każdego egzemplarza w osobnym skoroszycie / segregatorze.
  3. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
  4. Złożenie wniosku w biurze potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę przyjętych wraz z wnioskiem załączników oraz opatrzone jest pieczęcią i podpisane przez pracownika Biura LGD „BnP”.
  5. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia  lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa. Wnioski nadesłane  faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
  6. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w Lokalnej Grupy Działania potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art.42b ust.1 ustawy ROW (Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia nie jest możliwe potwierdzenie złożenia wniosku na jego kopii.
  7. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
IV. Formy wsparcia
 
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
- 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.
 
V. Warunki udzielenia wsparcia
 
Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Zakres tematyczny operacji – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 
Przedmiotem naboru są operacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Realizowana operacja musi:
1. spełniać warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2. zostać uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, tj.:
- została złożona w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
- jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu,
- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- spełnia warunki oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3. przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” lata 2014 – 2020 – zgodnie z zakresem            tematycznym naboru, tj. realizować:
- wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- wskaźnik rezultatu: wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 
Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji, o ile wynikają one z zaplanowanych działań.
 
Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
2. jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętej LSR.
 
O pomoc może ubiegać się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w  pkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w ppkt. 1.
W ramach naboru inwestycje mogą realizować jedynie podmioty sektora publicznego, parafie oraz organizacje pozarządowe z min. 3 letnim doświadczeniem w realizacji projektów.
 
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
  1. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31.12.2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
6) podmiot ten wykaże, że:
   1) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
   2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
   3) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
   4) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.
 
3. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia tego wezwania,
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
 
Koszty kwalifikowalne:
1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
   1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013
   2) zakupu robót budowlanych lub usług,
   3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
      znaków towarowych,
   4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
   5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
   6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
   7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
   8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
 
2. Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
 
3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
 
4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
 
5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
 
6. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały
   1. poniesione:
    a. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1.01.2014 r.
    b. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie
    c. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a  ust. 6 tej ustawy – w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie;
    d. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych –        w formie rozliczenia bezgotówkowego.
  2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 l lit. c ppkt. i rozporządzenia nr 1305/2013.
 
7. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.
 
Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min. 40% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.
Maksymalna liczba punktów – 16,00;
Minimalna liczba punktów – 6,40
Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia.
 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1. liczba przyznanych punktów w kryterium: Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna
 
2. liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście” a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna
 
3. liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo - zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna
 - o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina i minuta złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.
 
VI.  Finanse
 
Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000,00 zł.
Limit wnioskodawcy: pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta – nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:
21 855,71 Euro/ 87 422,84 zł.
 
VII.  Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 
1. Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:
           Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Brama na Podlasie”
           Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
 
2. Miejsca udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej naboru:
- strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: bramanapodlasie.pl
- bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: ul. Mickiewicza 1a, 18 -200 Wysokie Mazowieckie
 
3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.
 
4. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD „Brama na Podlasie”, Samorządu Województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 
5. Niezbędne dokumenty:
    d. Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 
VIII.Inne ważne informacje
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny i wyboru operacji pozagrantowych
 
Wycofanie wniosku
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia Stowarzyszenia LGD „BnP” o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji związanej z wnioskiem z pozostawieniem śladu rewizyjnego.
 
Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:
a) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, tel. 86 275 26 27 wew. 415
b) na stronie internetowej bramanapodlasie.pl
 
Linki:
Dodano: 15.07.2021
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3945 razy.
Hosting: pvi.pl