A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Praca

2.08.2016

Wyniki rekrutacji na stanowisko


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożył pan Wojciech Ryszard Piekutowskich, z którym zostanie podpisana umowa.
 
Wszystkim, którzy złożyli oferty dziękujemy.

 

2.08.2016

Wyniki rekrutacji na stanowisko asystenta biura


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do zatrudnienia panią Monikę Agnieszkę Dzielnik.
 
Wszystkim, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dziękujemy.

18.07.206

Ogłoszenie o naborze pracownika w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”  3/2016


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” zaprasza do złożenia oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:
Prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i należyta realizacja następujących zadań:
- Terminowe comiesięczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD
- Terminowe roczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD
- Sporządzanie okresowych raportów finansowo-księgowych.
- Prowadzenie bieżących spraw finansowo-księgowych.
- Nadzór nad operacjami finansowymi LGD.
- Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wszelkich zleceń i umów zawartych przez LGD. 
 
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 
Wymagania konieczne do spełnienia przez składającego ofertę:
1. Udokumentowane wykształcenie wyższe kandydata na księgowego
2. Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości kandydata na księgowego
3. Udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami kandydata na księgowego
4. Podanie miesięcznej kwoty brutto
 
Kandydat rozumiany jest jako osoba fizyczna a w przypadku biura rachunkowego pracownik biura rachunkowego oddelegowany do obsługi księgowej Stowarzyszenia.
 
Etapy oceny oferty:
1. spełnienie kryteriów koniecznych
2. przeprowadzenie testu sprawdzającego
 
W przypadku wymagań koniecznych oferta zostanie oceniona jako spełniająca lub niespełniająca wymagania konieczne. Jeżeli oferta nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w zapytaniu nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu. Kandydat[1] nie jest zapraszany na przeprowadzenie testu.
 
Kryteria i wagi oceny ofert:
C - cena - waga kryterium - 50%
T – wynik testu sprawdzającego – waga kryterium 50%
 
Przyjęta metodologia:
Kryterium cena
C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 10 punktów.
Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium C będą liczone w następujący sposób:
 
             Cena minimalna brutto
C = ---------------------------------------- x 10 [pkt.]
            Cena oferty badanej brutto
Uzyskane w ten sposób punkty, będą przemnożone przez wagę kryterium 50%.
 
Kryterium wynik testu
T = punktowa ocena wyniku testu może maksymalnie osiągnąć 10 punktów.
Punkty jakie otrzyma kandydat[2] w kryterium T będą liczone w następujący sposób:
 
       Liczba punktów badanej oferty
T = ---------------------------------------- x 10 [pkt.]
         Maksymalna liczba punktów
Uzyskane w ten sposób punkty, będą przemnożone przez wagę kryterium 50%.
 
Suma uzyskanych punktów w kryteriach C i T będzie stanowiła podstawę do ustalenia rankingu złożonych ofert.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:
S = C + T
gdzie:
S – suma punktów przyznana ofercie,
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
T – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium wynik testu
 
Warunki realizacji zamówienia:
1. umowa zlecenie na okres: sierpień 2016 - czerwiec 2023
2. obowiązkowy kontakt osobisty z biurem LGD minimum jeden raz w tygodniu (wizyta w biurze) celem przekazania dokumentacji do rozliczenia
3. dyspozycyjność
 
Wykluczenia z postępowania:
LGD wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko księgowego Biura” do 26.07.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22
 
Dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata (osoba fizyczna a w przypadku biura rachunkowego właściciel lub pracownik biura oddelegowany do obsługi księgowej Stowarzyszenia) podpisane i złożone bezpośrednio w biurze lub doręczone listownie.  O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty, które wpłyną drogą emailową lub po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Natomiast ofert nie wybranych biuro nie odsyła.
 
Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:
1. oferta cenowa z proponowaną miesięczną stawką brutto
2. cv osoby fizycznej, w przypadku biura rachunkowego cv pracownika oddelegowane do obsługi księgowej Stowarzyszenia
3. kserokopie świadectw pracy osoby fizycznej, w przypadku biura rachunkowego pracownika oddelegowane do obsługi księgowej Stowarzyszenia (poświadczone za zgodność z oryginałem)
4. kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań koniecznych przez osobę fizyczną a w przypadku biura rachunkowego pracownika biura oddelegowane do obsługi księgowej Stowarzyszenia (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem
5. oświadczenie, że kandydat[3] nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata[4] na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
7. inne oświadczenia
 
Osoba do kontaktu w biurze LGD:
Katarzyna Śniecińska – dyrektor biura, tel. 86 275 25 92 wew. 38

 

[1] - [4] Kandydat rozumiany jest jako osoba fizyczna a w przypadku biura rachunkowego pracownik biura oddelegowany do obsługi księgowej Stowarzyszenia.
 

11.07.2016

Ogłoszenie o naborze pracownika w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”  2/2016


 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta biura

Wymagania konieczne do spełnienia przez kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 3. Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 4. Komunikatywność

Wymagania pożądane do spełnienia przez kandydatów

 1. Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju
 2. Znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 3. Udokumentowane minimum półroczne doświadczenie w pracy biurowej

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:

 1. cv
 2. list motywacyjny z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 7. inne oświadczenia kandydata

Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat nie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną.

Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w do 26.07.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22

Dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone bezpośrednio w biurze lub doręczone listownie. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty, które wpłyną drogą emailową lub po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Natomiast ofert nie wybranych biuro nie odsyła.

Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

Osoba do kontaktu w biurze LGD:

Katarzyna Śniecińska – dyrektor biura, tel. 86 275 25 92 wew. 38


7.06.2016

Wyniki rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji


 

 W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert. Jedna nie spełniała kryterium koniecznego stawianego kandydatom i nie była brana pod uwagę w dalszym toku prac Komisji Rekrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do zatrudnienia panią Agatę Gołaszewską.

Wszystkim, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne dziękujemy.


20.05.2016

Przedłużona rekrutacja dotycząca ogłoszenia 1/2016


Dokumenty należy składać w do 27.05.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22. Pozostała treść ogłoszenia jest niezmienna.


 

5.05.2016

Ogłoszenie o naborze pracownika w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”  1/2016


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji

Wymagania konieczne do spełnienia przez kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
 3. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych
 4. Znajomość założeń Programu Leader
 5. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 6. Biegła znajomość oprogramowania MS Office
 7. Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 8. Komunikatywność

Wymagania pożądane do spełnienia przez kandydatów

 1. Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju
 2. Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
 3. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych
 4. Doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów z EFS

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w odpowiedzi na ogłoszenie:

 1. cv
 2. list motywacyjny z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 7. inne oświadczenia kandydata

Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydat nie jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną.

Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie od  6.05.2016 do 20.05.2016 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro pokój nr 21 lub 22

Dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone bezpośrednio w biurze lub doręczone listownie.  O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty, które wpłyną drogą emailową lub po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Natomiast ofert nie wybranych biuro nie odsyła.

Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

Osoba do kontaktu w biurze LGD:

Katarzyna Śniecińska – dyrektor biura, tel. 86 275 25 92 wew. 38

Dodano: 12.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 5540 razy.
Hosting: pvi.pl