A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

2016-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” realizuje projekt pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego zgodnie z Umową nr RPPD.09.01.00-20-0004/16-00 o dofinansowanie Projektu nr RPPD.09.01.00-20-0004/16-00 z dnia 14 października 2016r.

Celem projektu jest wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji do 31.12.2017 r.

Projekt wpisuje się w założenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” realizując cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizuje przede wszystkim cel ogólny I, tj. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD, cel szczegółowy 1.3. tj. Zwiększenie aktywności mieszkańców LGD poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, Przedsięwzięcie 1.3.1. tj., Wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenia kompetencji lokalnych liderów. Realizacja tego celu polega przede wszystkim na organizacji pracy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” świadczącego bezpłatne usługi doradcze oraz prowadzącego działania aktywizujące mieszkańców obszaru objętego LSR. Dzieje się to m.in. poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń dotyczących pozyskiwania środków unijnych w ramach LSR, spotkań dotyczących włączenia społecznego, współorganizację imprez na terenie LGD, organizację spotkań informacyjno – aktywizujących o działalności LGD i założeniach LSR, konferencji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi czy promocją postawy przedsiębiorczej u kobiet, organizacji wyjazdów studyjnych dot. OZE czy produktów lokalnych. Jednocześnie realizowany jest kolejny cel szczegółowy LSR, 1.2. tj. Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD, Przedsięwzięcie 1.2.1., tj. Kształtowanie otoczenia wspierającego osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację inicjatyw informacyjno - edukacyjnych z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego. Projekt „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji …” realizuje również cel ogólny III LSR, tj. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru, cel szczegółowy 3.1. tj. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska, Przedsięwzięcie 3.1.2., tj. Upowszechnianie postaw pro - środowiskowych w społeczności lokalnej poprzez organizację inicjatyw z zakresu postaw proekologicznych.
 
Projekt realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, cel szczegółowy – Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.
 
Wartość projektu: 822 633,46 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 781 015,50 zł.

Dodano: 31.10.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2047 razy.
Hosting: pvi.pl