A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Informacja dla Wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania 19.2 (premie) w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim.

Informujemy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w związku z podpisaniem „Umowy o przyznanie pomocy” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim o konieczności zbadania, czy podejmowany profil działalności gospodarczej wymaga / nie wymaga decyzji o „zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
           Załącznikiem koniecznym do „Wniosku o płatność” (WoP) pierwszej transzy jest: „Pozwolenie, zezwolenie lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją”, może być decyzja o „Zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
 
Przez zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. (Prawo budowlane, Dziennik Ustaw, rok 2006, nr 156, poz. 1118 Art. 71. 1.)
 
Jeżeli w posiadanym lokalu zamierzane jest rozpoczęcie działalności gospodarczą należy wystąpić do właściwego Starostwa o „Zgodę na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości”. Organ, któremu zgłasza się przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego, w każdym przypadku indywidualnie ocenia zmiany użytkowania lokalu.
 
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z  oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 (tj. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
    W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 
Zgłoszenia bezwzględnie muszą dokonać, m.in..: gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne, mały sklepik w wydzielonej części domu, czyli wszystkie te rodzaje działalności, które nie mogą być prowadzone bez dokonania stosownych zgłoszeń i uzyskania odpowiednich zezwoleń sanitarnych. Również zatrudnienie jednego pracownika we własnym mieszkaniu czy domu, należy zgłosić w Starostwie.
 
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą o profilu usługowym (tłumaczenia, programowanie, prace biurowe itp.) nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce zaliczać w koszty opłaty ponoszone za część mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą, to wtedy musi ten fakt zgłosić w urzędzie miejskim czy spółdzielni mieszkaniowej (w zależności od typu własności mieszkania). Jeśli mieszkanie lub dom jest własnościowe, zgłoszenie działalności prowadzonej w domu skutkuje podniesieniem podatku od nieruchomości opłacanego raz w roku, podatek gruntowy pozostaje bez zmian. Jeśli mieszkanie, w którym wydzielamy część do prowadzenia działalności, jest mieszkaniem spółdzielczo–własnościowym, fakt ten powinien być zgłoszony do spółdzielni mieszkaniowej, która zmieni wysokość czynszu na stawkę wyliczaną zgodnie z obowiązującą dla lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej.
Dodano: 06.07.2017
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3291 razy.
Hosting: pvi.pl