A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Informacja monitorującą z realizacji biznesplanu (IMRB) / Informacja po realizacji operacji (IPRO)

Beneficjenci realizującym operację w zakresach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia, tj.:
 1. rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia1);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspieranie współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia)
składają IPRO/IMRB w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej / drugiej transzy.
Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
Przykład:
W przypadku, jeśli data płatności końcowej nastąpiła 4 kwietnia 2017r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do końca września 2018r.
 
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia IPRO/IMRB za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy. Oznacza to, że dane przedstawiane w IPRO/IMRB dotyczące m.in. poziomu sprzedanych produktów, usług bądź towarów powinny odzwierciedlać poziom sprzedaży w pełnym roku następującym od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.
 
Beneficjenci realizujący operację w zakresach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6, rozporządzenia tj.:
 1. zachowanie dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 2. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)
 3. oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono w pkt 10 instrukcji, w wyniku, której zostaną utworzone miejsca pracy,
składają IPRO/IMRB w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową.
Przykład (rok kalendarzowy)
05.2017 r. płatność końcowa
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. drugi rok kalendarzowy
W przykładzie, w którym płatność końcowa nastąpiła 5 maja 2017 r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji po realizacji operacji w terminie od 1 do 31 stycznia 2019 r.
Przykład (rok obrachunkowy)
05.2017 r. płatność końcowa
do końca maja 2018 r. pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r. drugi rok obrachunkowy
W przykładzie, w którym płatność końcowa nastąpiła 5 maja 2017 r., Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji po realizacji operacji w terminie od 1 do 30 czerwca 2019 r.
 
Urząd Marszałkowski rejestruje wpływ dokumentu, w tym przystawia pieczęć w wyznaczonym do tego miejscu. W zależności od formy złożenia, UM potwierdza jego przyjęcie:
 1. przekazując osobie upoważnionej kopię pierwszej strony informacji opatrzonej pieczęcią UM, datą oraz podpisem osoby przyjmującej informację monitorującą – w przypadku formy bezpośredniej, albo
 2. wysyłając do Beneficjenta pisemną informację - w przypadku formy innej niż bezpośrednia.
W przypadku przesłania IMRB /IPRO przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej lub operatora wyznaczonego, o terminowości złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku jej dostarczenia w innej formie, o terminowości złożenia decyduje data wpływu do UM. Należy przechowywać dokumenty potwierdzające ich nadanie, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości odnośnie terminu wysyłki.
 
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym, że kopia pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta oraz pracownika LGD.
 
Pliki do pobrania:
Dodano: 30.10.2018
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 2348 razy.
Hosting: pvi.pl