A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Rozwój działalności gospodarczej

  1. Kto może skorzystać z pomocy?

1)  osoba fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

2)  osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3)  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.

  1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki
  2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób)

-------

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w sytemie ARiMR oraz jeżeli:

1)  koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2)  operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3)  operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR

4)  inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji

5)  operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6)  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

 

podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub\

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 8)  realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej)

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR

 

Pomoc  jest przyznawana, jeżeli:

1)  podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2)  operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie tego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3)  podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności  ze środków LGD albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w w/w zakresie;

  1. Jeżeli podmiot wnioskujący ubiega się o pomoc w wysokości nie przekraczającej 25 tys. złotych – nie ma obowiązku stwarzania miejsca pracy.

Pomoc na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1)  działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2)  górnictwo i wydobywanie;

3)  działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4)  przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5)  wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6)  produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7)  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8)  produkcja metali;

9)  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10)  transport lotniczy i kolejowy;

11)  gospodarka magazynowa.

 

Pomoc na rozwój działalności  przyznawana jest w formie refundacji 70 % kosztów kwalifikowalnych maksymalnie 300 tys. zł , do których zalicza się koszty:

1)  ogólne (sporządzanie dokumentacji projektowej)

2)  zakupu robót budowlanych lub usług,

3)  zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4)  najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5)  zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6)  zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7)  zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8)  podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Dodano: 13.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 4491 razy.
Hosting: pvi.pl