A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014- 2020 zostały określone w Załączniku nr 3 do Umowy o przyznaniu pomocy

1. Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (zwanej dalej „zasadą konkurencyjności”) obowiązuje beneficjentów:
1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł netto.
 
2. Zamówienie oznacza zadanie, o którym mowa w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych działań/poddziałań/typów operacji.

3. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są:
   a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,
   b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
   c) zakup czasu antenowego,
   d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
   e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
  f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
   g) umów z zakresu prawa pracy;
2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

4. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów:
a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).

5. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:
1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 8, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
   a) opis przedmiotu zamówienia,
   – jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
   – który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,
   b) warunki udziału w postępowaniu,
  c) kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
  d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
  e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego,
  f) warunki wykluczenia, o którym mowa w ust. 6,
  g) termin realizacji zamówienia;
2) wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

6. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

7. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.

8. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

9. Komunikat, o którym mowa w ust. 8, oprócz wskazania strony internetowej, zawierał będzie również informację, od kiedy beneficjenci będą zobowiązani do umieszczania zapytań ofertowych na wskazanej w nim stronie.

10. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
     a) po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,
     b) przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:
      - obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz
      - odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

11. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

12. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom.

13. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza się ją co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

14. Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

15. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą określoną w ust. 8:
1) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
2) nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu – beneficjent powinien powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

16. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 14, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

17. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:
1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;
2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;
3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6;
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;
5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
8) następujące załączniki:
   a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
   b) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie to zostało skierowane oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
   c) złożone oferty,
   d) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
  e) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
   f) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą,
   g) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.

18. Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna lub faks, z zastrzeżeniem że:
1) protokół, o którym mowa w ust. 17, sporządzany jest w formie pisemnej;
2) umowa z wykonawcą zamówienia, o której mowa w ust. 14, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, zawierającego szczegółowe dane o transakcji.
 
 
Informujemy, iż od 18 marca 2017r. został uruchomiony portal http://www.arimr.gov.pl/
 
Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Dokumenty do pobrania:
Dodano: 01.12.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3647 razy.
Hosting: pvi.pl